အပြန်အလှန်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း

ပေါင်းကူးအနေဖြင့် လူမှုပြောင်းလဲမှုသည် ရှုပ်ထွေးသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီး အပြုသဘောဆောင်သော အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည့် ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်း မရှိနိုင်ကြောင်း လက်ခံထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် ပေါင်းကူး၏ လုပ်ငန်းစဉ်များသည် အပြန်အလှန်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအပြန်အလှန်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းကိုအကျဉ်းအားဖြင့် အောက်ပါ “အပြန်အလှန်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ပုံစံ” တွင် ရှုမြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ပေါင်းကူးဝန်ထမ်းများသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဇယားကို အသုံးပြု၍ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း၍ အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြသည်။ထို့ပြင် မိတ်ဖက်များအား အထောက်အပံ့ပေးရာတွင် ၎င်းတို့ လိုချင်သော ပြောင်းလဲမှုသည် မည်သို့သော ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုအပြောင်းအလဲကို အဘယ့်ကြောင့် လိုချင်သည်ကို လည်းကောင်း သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ပါသည်။

ထိုသို့ သုံးသပ်ရာတွင် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည့် နည်းလမ်း၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်ရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သင့်သူများ၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေမည့် အချိန်နှင့်နေရာ စသည်တို့ကို အပြန်အလှန်သုံးသပ်၍ မိတ်ဖက်များအား ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသည်ဟု ယူဆနိုင်သော်လည်း ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလေ့အကျင့်များစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ပေါင်းကူးသည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မိမိတို့၏ အတွေ့အကြုံကို အခြေခံ၍ နောက်ခံ အခင်းအကျင်း (အခွင့်အာဏာ ဖြန့်ကျက်မှု အခြေအနေ၊ အရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်မှု အခြေအနေ) အပေါ် အပြန်အလှန် သုံးသပ်ပြီးမှသာ လုပ်ငန်းစဉ် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။

ထိုသို့ ပြုလုပ်ရာတွင် ယုံကြည်မှုနှင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိသော ဆက်ဆံရေးသည်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ပေါင်းကူးသည် အပြုသဘောဆောင်သော လူမှုအပြောင်းအလဲတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်မည့် အရေးကိစ္စအတွက် အလွတ်သဘော စကားစမြည်ပြောခြင်းမှသည် လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲသော အစည်းအဝေးများပြုလုပ် နိုင်သည်အထိ (သို့မဟုတ်) လူအများပါဝင်သော လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်နိုင်သည်အထိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မိမိတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်အားလုံး၌ အပြန်အလှန် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် လေ့လာသင်ယူခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။