ပေါင်းကူးအကြောင်း

ပေါင်းကူးသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော အမှီအခိုကင်းသည့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်းကူးကို (၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်းမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများပါ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်သည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ပါသည်။

ထိုစဉ်အခါက ပေါင်းကူးသည် ဝန်ထမ်း (၂) ဦး အလှူရှင် (၁) ဦးမျှဖြင့် စတင်ခဲ့ကာ (၉) နှစ်ကျော်ကာလကြာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ၌ ရန်ကုန်မန္တလေး ရုံးခွဲ ၂ ခုမှ ဝန်ထမ်းဦးရေ (၅၀) ကျော်ဖြင့် မိတ်ဖက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဆင်းရဲ နိမ့်ကျသူများအား အလေးထားစဉ်းစားပေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ ကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။

ပေါင်းကူး၏ အဓိပ္ပါယ်သည် တံတား သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ၎င်းသည် ပေါင်းကူး၏ အခန်းကဏ္ဍကို ပေါ်လွင်ထပ်ဟပ်စေပြီး ပေါင်းကူးလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့် မြန်မာပြည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မိစေရန် ချိတ်ဆက် ပေးခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နည်းပညာ အရင်းအမြစ်များ ရရှိစေရန် ပံ့ပိုးချိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့အပြင် မိတ်ဖက်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာပြည်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဆီယံ နယ်ပယ်အတွင်းရှိ သက်ဆိုင်သူများမှသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့တိုင် ချိတ်ဆက်၍ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။

ပေါင်းကူး၏ အချိတ်အဆက်ပြု ပံ့ပိုးပေးသော လုပ်ငန်းများသည် ပေါင်းကူး၏ ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သော ဖယ်ကျဉ်ခံရသော လူနည်းစုကို အလေးထားပြီး တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဖုံဖုံ၊ ဘာသာတရား အစုံ တည်ရှိမှုကို တန်ဖိုးထားသည့် သာတူညီမျှရှိ၍ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားသော အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် ဗဟုလူမှုအသိုက်အဝန်းကို ဖော်ဆောင်နေပါသည်။