အရင်းအမြစ်များ

ပေါင်းကူး၏ ပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီ

ပေါင်းကူး၏ ပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီ ဇူလိုင် 13, 2018

ပေါင်းကူး ပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီ — အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော လူမှုအပြောင်းအလဲတစ်ရပ်ကို အကောင်းဆုံး ဖော်ဆောင်နိုင်စေမည့် ဝိသေသလက္ခဏာ (၃) ရပ်ကိုအမှတ်ရစေမည့် — အတွေ့အကြုံနှင့် လူမှုပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီ နှစ်ခုအပေါ်တွင် အခြေခံထားပါသည်။

အဆိုပါ ဝိသေသလက္ခဏာ (၃) ရပ်သည်
(၁) အပြန်အလှန်သုံးသပ်သင်ယူခြင်းနည်းဖြင့်လူမှုဘဝမတရားမှုများကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်း
(၂) အရင်းအမြစ်များကို ကောင်းစွာစုစည်း၍ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
(၃) ၎င်းတို့ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် နယ်ပယ်ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။

ပေါင်းကူး ပြောင်းလဲခြင်း သီအိုရီကို Download ရယူနိုင်ပါသည်။